Alan Ames
Glaubenszeugnis und Heilungsgebet
 
 
 
 

Beste vrienden in Christus,

Nu de heilige tijd van de geboorte van onze Verlosser, Heer en Meester weer bij ons is, wil ik u danken voor uw steun en gebeden, die ik steeds nodig heb is Gods heilige wil te doen.

Zoals allen die de Heer volgen weten: we maken een moeilijke tijd voor het geloof mee want de wereld probeert om de mensen weg te leiden van God naar zichzelf. Zelfs in deze heilige tijd worden mensen door de wereld aangemoedigd om meer aan hun plezier te denken, aan het winkelen en wat ze zullen krijgen in plaats van zich toe te spitsen op de echte Kertsboodschap.

Als katholieken, die de volheid van het Christen-zijn, worden wij in deze tijd geroepen om te overdenken waarom God naar deze aarde kwam. Wat hij aanbood en nog steeds aanbiedt aan de mensen. Hij houdt van de mensen en hoe dit duidelijk werd in zijn leven. Hoe wij als katholieken geroepen zijn tot een volledige navolging van Hem door onszelf in liefde te geven aan allen zodat zijn liefde zichtbaar wordt in ons leven.

Indeze heilige tijd is het goed te overwegen hoe God naar de mensen kwam waarvan velen Hem zouden verwerpen, kwetsen en om het leven brengen. Door die overweging zou het duidelijk moeten worden dat wij moeten leven zoals Hij - altijd niet enkel van tijd tot tijd. Ook wij moeten bereid zijn om uit te gaan naar hen die de Heer verwerpen en om in ons leven voor Hem hen de waarheid van zijn liefde tonen Juist als de Heer in de wereld kwam als een braaf onschuldig kind, zo zouden wij moeten uitgaan naar de wereld met een brave onschuldige kinderlijke liefde voor God en anderen.

Juist als de Heer niet bevreesd was om zijn liefde te tonen, zouden wij het ook niet moeten zijn.

Juist als de Heer bad voor de mensen van de wereld om zijn goddelijke waarheid te aanvaarden, zo zou ons leven één gebed moeten worden van liefde, ongeacht de gevolgen

Vandaag zijn vele katholieken bang om het geloof te verspreiden, eigenlijk bang van Jezus, de Heer, en bevreesd om echt in de voetstappen van de Zoon van God te treden.

Moge ons geschenk aan de Heer ter gelegenheid van zijn verjaardag zijn: onze vastbeslotenheid om zijn heilige wil te doen, om zijn liefde te laten schijnen uit al wat wij doen , in gebed en volledige toewijding aan Hem.

Laten wij bideen voor allen die bekering nodig hebben of ze nu Moslims Joden, Hindoes, Protestanten, atheïsten of agnostici zijn en zelfs voor hen die de duivel aanbidden. Laat ons voor allen bidden.

Laten wij aan allen door onze daden tonen dat we niet bang zijn van de wereld en van hen die ons willen hinderen.

Laten wij tonen hoe toegewijd we zijn aan Hem door ons leven te wijden in de dienst van Hem en van anderen om hen zo te brengen tot de volheid van Gods liefde.

Op dit kerstfeest zouden we nu moeten trachten om onszelf als geschenk aan God te geven en aan anderen in plaats van uit te zien naar geschenken van Hem en van anderen. Wanneer we dat doen dan mogen we er op vertrouwen dar God, door de kracht van de Heilige Geest ons alle gaven en genaden zal schenken die we nodig hebben om te leven zoals Hij het van ons vraagt.

Mijn verwachting voor deze Kerstmis is dat ik, zoals ieder van U, dit kan verwezenlijken en zodoende een echte leerling van de Heer Jezus mag zijn, die als Gods enige Zoon, wezrkelijk één is met de Vader en de Heilige Geest.

Moge God u beminnen.

Alan Ames